วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552ระเบียบและข้อบังคับ
การแข่งขันกีฬา เทควันโด ชิงแชมป์ประเทศไทย
รุ่นประชาชนทั่วไป ประจำปี 2551
ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โรงยิม 4


เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขัน “เทควันโด ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นประชาชนทั่วไป ประจำปี 2551” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรกำหนดระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด ขึ้นดังนี้

ข้อ 1 ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันนี้เรียกว่า “เทควันโด ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นประชาชนทั่วไป ประจำปี 2551”
โดยมีกำหนดการแข่งขันในวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รังสิต โรงยิม 4

ข้อ 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

ข้อ 3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมเทควันโดจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 4 ประเภทจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

4.1 ประเภท เคียวรูกิ แบ่งเป็น 1 รุ่น
4.1.1 ประชาชนทั่วไป ชาย และหญิง ไม่จำกัดอายุ

4.2 ประเภท พุมเซ่เดี่ยว แบ่งเป็น 3 รุ่น

4.2.1 รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี ( ไม่เกิน พ.ศ. 2532 )
4.2.2 รุ่นอายุ 20 ปีขึ้นไป ( พ.ศ. 2531 ขึ้นไป )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น